Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
BIPBiuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Białymstoku jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.
Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.);
• Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68);
• Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94);Realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie udostępnionej na stronach BIP
Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.


Wnioski realizuje:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku poprzez Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami oraz Szefa Wydziału Rekrutacji.

Adres korespondencyjny:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
ul. Lipowa 35
15-428 Białystok


Złożenie wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

• ustnej lub telefonicznej
pisemnej
• elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP
• dostarczony osobiście

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.


Terminy:
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.


Opłaty:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.

 

Baza ogłoszeń o naborach na stanowska pracy w służbie cywilnej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl