Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy informujemy, że żołnierze rezerwy zamieszkali na terenie miasta Białegostoku oraz powiatów białostockiego, sokólskiego i monieckiego posiadający nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych oraz żołnierze rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały mogą otrzymać karty powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.
Ponadto żołnierze rezerwy, którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych w trybie ochotniczym proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Białymstoku.
Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają Państwo pod nr tel. 261 398 290 lub osobiście w WKU w Białymstoku ul . Lipowa 35 pok. 109.

Uprawnienia żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:
1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:
   a) lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
   b) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;
   c) lekarza dentysty;
   d) szpitala.
4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Konsekwencje wynikające z faktu nie stawiania się na ćwiczenia
1. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu karnego).
2. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt. 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2015.321)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2015.950) 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz.U. 2004.142.1505) 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17  marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2004.52.519) 
Stawki za jeden dzień ćwiczeń żołnierzy rezerwy 
Wniosek w sprawie ochotniczego zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl