Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dokumenty do pobrania
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

1. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

3. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

6.  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej

7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

9. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przydziałów kryzysowych

10. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej

FORMULARZE I DRUKI

1. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

2. Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 

3. Zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej

6. Wniosek o przyznanie statusu weterana

7. Wniosek o przyznanie statusu weterana-poszkodowanego

8. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej

 

• Opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej wynosi 28 zł,
• Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej dla osób
...
zameldowanych na pobyt stały za granicą
wynosi 46 zł.


Opłatę skarbową można uiścić dokonując wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku
lub na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Białymstoku
Wydział Finansów
BANK PeKaO S.A
Nr konta: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

tytułem: Opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej lub zaświadczenia o przebiegu
...............służby wojskowej

Uwaga! Do wniosku o wydanie duplikatu książeczki wojskowej należy dołączyć zdjęcie o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy.

SŁUŻBA CYWILNA

1. Zasady zarządzania zasobami ludzkimi w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl