Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje dla pracodawców żołnierzy NSR
„Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem
wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej”


Podstawy prawne:
       Uprawnienie i powinności pracodawców w przypadku udziału żołnierza rezerwy w realizacji zadań związanych z obronnością zostały sprecyzowane w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827) oraz w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 842).
        Przepisy dotyczące pracodawców, stosuje się do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które zatrudniają pracowników.

Zmiany w przepisach:
        W ostatnim czasie wypracowano i wdrożono nowe rozwiązania, zmierzające do ułatwienia pracodawcom planowania organizacji pracy oraz rekompensowania niedogodności związanych z realizacją przez podległych im pracowników obowiązków wynikających ze służby w ramach NSR dokonano zmian w drodze nowelizacji przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

       Celem zmiany w art. 60 ust. 8c wymienionej wyżej ustawy jest zapewnienie informowania pracodawcy o powołaniu do czynnej służby wojskowej żołnierza NSR, będącego jego pracownikiem. Zgodnie z nowym przepisem, to wojskowy komendant uzupełnień będzie informował pracodawcę żołnierza NSR o powołaniu jego pracownika na ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Będzie go powiadamiał również o dniach, w których ćwiczenia te będą odbywane oraz o zmianach w wykazie tych ćwiczeń.

        Kolejna zmiana określona art. 134a ust. 5 ustawy ma na celu ułatwienie procedury wnioskowania przez pracodawcę o wypłatę rekompensaty kosztów poniesionych z tytułu zastępstwa w pracy żołnierza NSR w okresie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej. Procedura wnioskowania przez pracodawcę o wypłatę przedmiotowej rekompensaty została wydłużona z 30 do 90 dni, co ułatwi zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji do wniosku. W tym samym celu wprowadzono zmianę właściwości miejscowej szefa WSzW, określając ją według miejsca położenia zakładu pracy, a nie jak dotychczas, według miejsca stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz NSR — pracownik odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

        Następna regulacja ma na celu dostosowanie sposobu naliczania wysokości zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo żołnierza NSR w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, do zasad stosowanych przy naliczaniu wynagrodzeń (art. 13.4a ust. 8). Podobnie jak w przypadku zmiany z 1/30 na 1/21 współczynnika naliczania za każdy dzień ćwiczeń wojskowych świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi utracone zarobki, które mógłby uzyskać w okresie ich odbywania, zmianie ulega współczynnik dotyczący sposobu naliczania maksymalnej kwoty zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo żołnierza NSR w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, także z 1/30 na 1/21.

Uprawnienia i obowiązki:
        Przede wszystkim należy pamiętać, że zgodnie z Art. 50. 1. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, pracodawcy są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed upływem czternastu dni, wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące pracownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku. Zawiadomienia, o których mowa w dotyczą tylko określonych osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

        Ochrona stosunku pracy żołnierza NSR polega na ograniczeniu możliwości wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę w trybie zwykłym, pamiętając, że zgodnie z art. 45 kodeksu pracy takie wypowiedzenie nie może być dowolne, lecz musi mieć charakter uzasadniony.

Podstawowe uprawnienia i obowiązki wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zatrudniania pracownika powołanego do odbycia służby czynnej, jaką jest służba przygotowawcza:

        Art. 118.
 1. W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.
 2. Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczeniu pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do umów o pracę zawartych na okres próbny. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.
 4. Przepisy ust. 1-3 nie dotyczą pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej, która ma być odbywana w formie jednodniowych ćwiczeń.
 5. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulega jednakże rozwiązaniu z upływem terminu określonego w umowie.
 6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.

        Art. 119.
1. Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:
   1) na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej;
   2) na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.
3. Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 3 pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

        Art. 120.
 1. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 2. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę.
  3. Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.
  4. Terminy przewidziane w ust. 1 i 2 uważa się za zachowane, jeżeli pracownik nie mógł podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.
  5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują korzystniejszych uprawnień.
  6. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają uprawnień bezrobotnych, określonych w odrębnych przepisach.

        Art. 122.
  1. Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.
  2. Jeżeli pracownik uzyskał podczas odbywania czynnej służby wojskowej inne lub wyższe kwalifikacje zawodowe, pracodawca jest obowiązany na wniosek pracownika zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom nabytym w Siłach Zbrojnych.

        Art. 125. Pracownik powołany do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Podstawowe uprawnienia i obowiązki wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zatrudnienia pracownika posiadającego przydział kryzysowy na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych:

Przydział kryzysowy na określone stanowisko służbowe, nadawany jest żołnierzom rezerwy (w tym elewom kończącym szkolenie w ramach służby przygotowawczej) w wyniku ochotniczo zawartego kontraktu z dowódcą Jednostki Wojskowej na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

        Art. 118a.
 1. W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.

        Art. 119.
 1. Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:
    1) na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej;
    2) na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 3 pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

W czasie nieobecności pracownika z powodu wykonywania obowiązków w ramach NSR, pracodawca na podstawie art.124 ustawy o której mowa, nie ponosi kosztów wynikających ze stosunku pracy.

        Art. 124.
 1. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.
 2. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Świadczenie pieniężne dla pracodawców zatrudniających żołnierzy posiadających nadany przydział kryzysowy:
(Uregulowania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

        Art. 134a.
 1. Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne, zwane dalej "świadczeniem", za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza.
 2. Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, o którym mowa w ust. 1, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy, o której mowa w art. 125.
 5. Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, o których mowa w ust. 2, Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej.
 6. Kwotę świadczenia ustala właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
 7. Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej niż wskazana we wniosku pracodawcy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 8. Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 9. Kwotę świadczenia ustala się i wypłaca każdorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczeń wojskowych, a w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc jej pełnienia. 
10. Jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy jest zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie przysługuje wszystkim zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, z uwzględnieniem, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych lub pełnionej okresowej służby wojskowej nie może przekraczać kwoty obliczonej na podstawie ust. 8.
11. Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
12. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia (Rozp. MON z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015r.  poz.842)
    1) sposób obliczania poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 2,
    2) wzór wniosku o wypłatę świadczenia, o którym mowa w ust. 5,

        Wzór wniosku do pobrania

    3) sposób dokumentowania przez pracodawcę poniesionych kosztów,
    4) tryb wypłacania świadczenia
- uwzględniając możliwość weryfikacji przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego przedłożonych dokumentów przed dokonaniem wypłaty świadczenia, konieczny zakres informacji do dokonania rozliczenia oraz kierując się potrzebą zapewnienia sprawności i szybkości postępowania oraz szybkości zwrotu świadczenia.


Koszty poniesione przez pracodawcę powinny obejmować w szczególności wydatki z tytułu:

 • przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowiska pracy,
  odbycia przez pracowników szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia,
 • opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy, także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy,
 • ubezpieczenia związanego ze specyfika wykonywanego zawodu,
 • przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( dz. U z 2008 r. Nr 69, poz, 415 z późn. zm.)
 • innych należnych wypłacanych nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono
  to zastępstwo, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 134a ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Koszty powinny wynikać z dokumentów źródłowych ujętych w ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej przez pracodawcę w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

W przypadku ćwiczeń wojskowych sporządza się jeden wniosek za dane ćwiczenie, a w przypadku okresowej służby wojskowej osobne wnioski za każdy miesiąc trwania tej służby.


Informacje uzupełniające:

Żołnierze NSR, stosownie do posiadanych kwalifikacji i specyfiki zajmowanych stanowisk służbowych, mogą być kierowani na koszt wojska na kursy i szkolenia specjalistyczne. Kwalifikacje i uprawnienia zdobyte w ich trakcie to kapitał możliwy do wykorzystania na potrzeby macierzystych firm i instytucji.

Ponadto, pracodawca żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych ma również możliwość wyrażania opinii w zakresie kierowania żołnierza NSR przez wojskowego komendanta uzupełnień do odbycia szkoleń (kursów) w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji przydatnych zarówno w Siłach Zbrojnych, jak i danym zakładzie pracy.
W znacznym stopniu wpłynie to na zaplanowanie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez wątpienia kwalifikacje i uprawnienia zdobywane przez żołnierzy NSR to ważny kapitał możliwy do wykorzystania na potrzeby macierzystych podmiotów gospodarczych (firm I instytucji), zatrudniających tych żołnierzy.


Informacje dodatkowe w sprawie przyjmowania oraz rozpatrywania wniosków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Białymstoku, można uzyskać pod tel. nr.: 261 398 417

Akty prawne:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r poz. 827)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 575)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 842)

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl