Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy Kadry Rezerwy

Kursy organizowane są w formie długotrwałych i krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbywali już czynną służbę wojskową (zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie studentów, absolwentów itp.), którzy zgłoszą się ochotniczo i złożą wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Białymstoku

UWAGA: złożenie wniosku, o którym mowa powyżej nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu, a jest jedynie traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, w okresie pół roku od dnia złożenia wniosku oraz, że niniejsza propozycja nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku większej liczby złożonych wniosków niż potrzeb uzupełnieniowych Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku w pierwszej kolejności powoła ochotników posiadających nadany przydział kryzysowy, mobilizacyjny lub kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

Na kurs oficerski skierowany może być wyłącznie:

• żołnierz rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, który odbył czynną służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe i nie jest karany;
• kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową,  posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
• wiek do 40 lat.

Na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Na kursy przekwalifikowania i doskonalenia  mogą być kierowani:
• oficerowie rezerwy
• podchorążowie rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera (SPR)

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy jeżeli:

• spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala oraz wyższy w korpusie podoficerskim określone w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r. , poz. 307 t.j.);
• nie przekroczyli 40 roku życia i nie są karani;
• odbyli: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe;
• posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu.

 

 

 

WAŻNE!

Przebieg przeszkolenia żołnierzy rezerwy składa się z:
- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
- egzaminu końcowego.

UKOŃCZENIE KURSU PRZESZKOLENIA KADRY REZERWY NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z POWOŁANIEM DO ZAWODOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu w WKU w Białymstoku, pok.109, tel. 261 398 290

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl