Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Okresowa Służba Wojskowa

 

                OKRESOWA               SŁUŻBA   WOJSKOWA

Przeznaczenie:

   Okresowa służba wojskowa  jest rodzajem czynnej służby wojskowej, pełnionej przez żołnierzy rezerwy. Pełni się ją w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, a także w razie potrzeby wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

Powołanie:
Powoływanie do okresowej służby wojskowej następuje w przypadkach:

   o uzasadnionych potrzebami obrony państwa,
   o potrzeb Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego,
   o zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
   o działań antyterrorystycznych,
   o ochrony mienia,
   o akcji poszukiwawczych,
   o ratowania lub ochrony zdrowia lub życia ludzkiego,
   o oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych,
   o wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Powołanie do okresowej służby wojskowej może nastąpić w trybie normalnym
lub w trybie natychmiastowego stawiennictwa.


    Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz żołnierze rezerwy nieposiadający przydziałów kryzysowych, którzy złożą do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służb wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.

 

Zasady pełnienia służby:

    Żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której ma nadany ten przydział, na stanowisku służbowym oznaczonym w karcie przydziału kryzysowego.

   Żołnierz nieposiadający przydziału kryzysowego pełni okresową służbę wojskową, na swój wniosek, w jednostce wojskowym na stanowisku służbowym określonym w etacie jednostki wojskowej czasu pokoju lub wojny.

   Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową można przenosić do innej jednostki wojskowej, delegować lub kierować w  podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostki wojskowe, w tym o charakterze reprezentacyjnym.

   W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

   W przypadku wyznaczenia lub skierowania do służby poza granicami państwa, okresową służbę wojskową pełni się również na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych występujących poza tymi jednostkami lub związkami.

   Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy do pełnienia tej służby poza granicami państwa nie wymaga zmiany lub uchylenia dotychczasowego i nadania nowego przydziału kryzysowego.

   Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy nieposiadającego nadanego przydziału kryzysowego do pełnienia tej służby poza granicami państwa może nastąpić za pisemną zgodą lub na wniosek tego żołnierza.

   Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej po ustaniu przyczyny powołania go do tej służby, nie później jednak niż po upływie czasu, o którym mowa wyżej.

   Żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy, zwalnia się
z okresowej służby wojskowej przed upływem ustalonego czasu, również w przypadku uchylenia jego przydziału kryzysowego lub wystąpienia okoliczności uzasadniających jego uchylenie.

   W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

 

Czas trwania służby:

   Czas trwania okresowej służby wojskowej  nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednakże może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy   przez:

  • dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;
  • wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do tej służby;

Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej po zakończeniu służby.

 

Uprawnienia:

   Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, należności finansowe oraz uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 

Potrzeby uzupełnieniowe:

Potrzeby w zakresie uzupełniania stanowisk w ramach okresowej służby wojskowej określają:
    • Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, w porozumieniu z dowódcą Rodzaju Sił Zbrojnych w przypadku zadań realizowanych   poza granicami państwa, w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW);
    • dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w pozostałych przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony

 

Informacje uzupełniające:

Minister Obrony Narodowej określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pełnienia okresowej służby wojskowej:
    • przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej, zapewniając sprawne przyjęcie osób powołanych do odbycia tej służby;
    • wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, w tym wyznaczania i kierowania do pełnienia służby poza granicami państwa, uwzględniając cel dokonywania tych czynności;
    • opiniowania służbowego, z uwzględnieniem prawa żołnierzy do składania zażaleń w tych sprawach.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej  
Wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej   
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie     pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 36).   

 

Kontakt:

Szczegółowe informacje dotyczące  okresowej służby wojskowej  można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku ul. Lipowa 35 w tym:

- przeznaczonej dla żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy  w pokoju nr 15 lub pod nr telefonu  261 398 253
- przeznaczonej dla żołnierzy rezerwy nie posiadających nadanego przydziału kryzysowego w pokoju nr 109 lub pod nr telefonu  261 398 290

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl