Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Petycje

Zgodnie z ustawą z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018.870), do organu władzy publicznej może być złożona petycja.

Przedmiotem petycji może być żądanie np.:
   - zmiany przepisów prawa,
   - podjęcia rozstrzygnięcia lub podjęcia działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

      Petycję składa się w formie pisemnej, lub za pomocą poczty elektronicznej na ardes: wkubialystok@ron.mil.pl

 
Petycja powinna zawierać:
   1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
   2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
   3. Oznaczenie adresata petycji;
   4. Wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach  

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM:
- 2017
    W roku 2017 do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018.870).

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl