Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sprawozdanie PM-1

Druki sprawozdawcze „PM-1” są każdego roku rozsyłane do wytypowanych posiadaczy pojazdów samochodowych i maszyn do końca roku kalendarzowego przed rokiem sprawozdawczym. W sprawozdaniu rocznym „PM-1” należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy oraz maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz przeładunkowych będącymi na stanie ewidencyjnym (w tym również wydzierżawionych i będących w leasingu).

Podczas wypełniania poszczególnych kolumn działu 2 sprawozdania należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego (motocykla, przyczepy, naczepy, itp.) lub książki maszyny. Szczególną uwagę zwrócić należy na prawidłowe wpisanie identyfikatora pojazdu – ITS, ograniczonego do pierwszych 3 grup cyfr oznaczających: rodzaj, podrodzaj i przeznaczenie.

Identyfikator pojazdu należy określić na podstawie załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, które stanowi załącznik do Obwieszczenia Ministra Transportu z dnia 6 lipca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 137 poz. 968).

Osoby sporządzające sprawozdanie oraz kierownicy jednostek sprawozdawczych są odpowiedzialni za zgodność danych wykazywanych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym oraz z zapisami w ewidencji i dokumentacji podstawowej a także za prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań.

 

Wypełnione sprawozdanie można przesłać w formie elektronicznej na adres:

wkubialystok@ron.mil.pl

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień przy wykorzystaniu informacji uzyskanych dla potrzeb obronności na podstawie sprawozdania „PM-1” – zapewnia przestrzeganie ograniczeń wynikających z ochrony praw osobowych obywateli oraz tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej.
 
Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.)

Zgodnie z postanowieniami ustawy:

  • kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 lub – w wypadku mniejszej wagi – sprawca podlega grzywnie;
  • kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie;
  • kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl