Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
funkcjonuje na podstawie:
1. Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP.
2. Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno – obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

Wykonuje zadania z zakresu:
1. Zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.
2. Administrowania rezerwami osobowymi.
3. Świadczeń na rzecz obrony.
4. Współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych
z obronnością państwa.

5. Rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym
do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

5a. Realizacja czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny.
6. Udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień.
7. Promocji obronności i służby wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl